Dziś jest: 10 kwietnia 2020,     Imieniny: Małgorzaty, Michała, Makarego
Aktualności
GOPS
 Pracownicy
 Kontakt
Pomoc Społeczna
 Podstawa prawna
 Świadczenia
Świadczenia rodzinne
 Zasiłek rodzinny
 Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia
 Świadczenia opiekuńcze
Fundusz alimentacyjny
Dodatek mieszkaniowy
Przetargi
"Rodzina wolna od przemocy"
 O projekcie
 Zrealizowane działania
 Gdzie uzyskać pomoc
 Przydatne linki


  Strona główna\ ...
  Rodzina wolna od przemocy - podsumowanie
   "Rodzina wolna od przemocy" to nazwa projektu realizowanego w okresie od sierpnia do grudnia 2014 r. Projekt był współfinansowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, w ramach Programu Osłonowego wspierającego jednostki samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Priorytetem Projektu było podejmowanie działań, mających na celu poprawę sytuacji rodzin zagrożonych zjawiskiem przemocy.
   W realizację Projektu byli zaangażowani: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaczowie, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gimnazja z Gminy Lubaczów, Centrum Integracji Społecznej w Dąbrowie, Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Biskiej, psycholog i pedagodzy szkolni.
   Głównym zadaniem projektu „Rodzina wolna od przemocy” było podjęcie wszelkich działań mających na celu poprawę sytuacji rodzin zagrożonych lub dotkniętych przemocą, poszerzanie wiedzy i uwrażliwianie na zjawisko przemocy oraz nabycie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych.
   W ramach współpracy ze szkołami gimnazjalnymi z terenu gminy Lubaczów 180 uczniów brało udział w badaniach ankietowych, które posłużyły do uzyskania wiedzy na temat relacji pomiędzy młodzieżą i ich rodzinami oraz rówieśnikami odnośnie zachowań przemocowych. Wyniki ankiety pozwoliły zdiagnozować poziom wiedzy i świadomości młodzieży gimnazjalnej pochodzącej ze środowiska lokalnego, dotyczącej problemu przemocy w rodzinie.
   W trakcie projektu organizowane były spotkania edukacyjne z rodzicami młodzieży oraz z młodzieżą gimnazjalną w trzech miejscowościach gminy Lubaczów: Lisie Jamy, Młodów, Basznia Dolna. dotyczące zagrożeń wynikających z przemocy w rodzinie
   W ramach projektu uruchomiono punkt informacyjno – konsultacyjny dla ofiar przemocy prowadzony przez specjalistów: psychologa, prawnika, pracownika socjalnego. Osoby zagrożone przemocą będą mogły skorzystać z bezpłatnych usług i kompleksowych porad.
   W ramach utworzonego punktu udostępniony został telefon wsparcia w ramach telefonu GOPS.
   Dużym zainteresowaniem cieszyły się warsztaty specjalistyczne prowadzone z osobami doświadczającymi przemocy w rodzinie i osobami zagrożonymi skutkami przemocy. Odbyło się 3 cykle warsztatów prowadzonych przez specjalistę w zakresie pracy z ofiarami przemocy. Zrealizowano również 25 godzin poradnictwa psychologicznego. Zajęcia te ukierunkowane były na zmianę sytuacji życiowej osób doświadczających przemocy poprzez nabycie wiedzy jak radzić sobie z tym problemem oraz jak go rozwiązać.
   W ramach projektu zorganizowany został piknik rodzinny, który odbył się 5 października 2014 r. w Centrum Integracji społecznej w Dąbrowie. Celem pikniku było pokazanie właściwych wzorów relacji miedzy dziećmi a rodzicami. Wspólne spędzanie czasu wolnego na zasadzie aktywności przyczyniło się do zacieśniania więzi pomiędzy członkami rodzin, a w konsekwencji do unikania stosowania przemocy w rodzinie.. Podczas pikniku odbyły się zaplanowane działania: konkurs plastyczny ( na najlepszy plakat „Rodzina wolna od przemocy” dla starszych dzieci oraz „Moja Rodzina” dla najmłodszych), zabawy i zawody sportowe, malowanie twarzy, zabawa na dmuchanych zjeżdżalniach, wspólne grillowanie oraz pokaz sprzętu strażackiego.
   19 grudnia 2014 r. odbyła się Debata pod hasłem: SŁOWA TEŻ POTRAFIĄ RANIĆ!, i była podsumowaniem działań w ramach Projektu. Udział partnerów spotykających się z problemem przemocy domowej w debacie oraz wyniki badań ankietowych pozwoliły uzyskać informację o problemie przemocy w gminie.
   Działania podjęte w ramach projektu przyczyniły się do podniesienia poziomu wiedzy i świadomości społeczności lokalnej na temat przemocy, uwrażliwiły mieszkańców gminy na w/w zjawisko, upowszechniły informacje dotyczące możliwości uzyskania pomocy ze strony odpowiednich służb i instytucji.

Informacje wprowadził: Administrator 2014-12-24 13:52:00


 
Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej
w Lubaczowie
ul. Unii Lubelskiej 8a
37-600 Lubaczów
gops@lubaczow.com.pl
tel/fax. 16 632 23 47
Strona www Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaczowie
zrealizowana w ramach projektu
"Czas na aktywność w Gminie Lubaczów"
współfinansowanego przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
© 2010-14 .: GOPS Lubaczów :. Ver. 1.02